Etap II

Lista wariantów do uszczegółowienia na Etapie III zostanie utworzona w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wariantów wybranych w Etapie I do dalszej analizy.

Etap II obejmuje następujące zadania:

Zadanie II.1 - Uzgodnienie z Zamawiającym kryteriów i wag do poszczególnych kryteriów
Zadanie II.2 - Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej i rekomendacja optymalnych wariantów
Zadanie II.3 - Akceptacja wyników analizy wielokryterialnej przez Zamawiającego

Analiza wielokryterialna

Celem analizy wielokryterialnej było porównanie alternatywnych wariantów realizacji zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).

Warianty realizacji dróg wodnych wyłonione w Etapie I zamówienia były oceniane zgodnie z określoną listą kryteriów głównych. Pod uwagę wzięte zostały następujące kryteria główne:

  • techniczne,
  • środowiskowe,
  • transportowe,
  • ekonomiczne,
  • społeczne,
  • funkcjonalne.

Dla każdego ze wskazanych kryteriów głównych zidentyfikowane zostały kryteria cząstkowe. Dla każdego z kryteriów głównych oraz cząstkowych przyjęte zostały wagi, w zależności od ich wpływu na całość przedsięwzięcia. Wagi kryteriów zostały zweryfikowane pod względem ich istotności w procesie podejmowania decyzji o wyborze wariantu rekomendowanego.

Przyjęte kryteria główne, kryteria cząstkowe oraz ich wagi:

Kryterium główne Waga kryterium głównego Kryteria cząstkowe Jednostka Waga kryterium cząstkowego
Techniczne 0,1 Czas realizacji inwestycji (realizacji robót budowlanych) miesiąc 0,3
Techniczny stopień trudności realizacji - 0,1
Wielkość deficytu wody m3/s 0,6
Środowiskowe 0,2 Powierzchnia zajęcia obszarów chronionych w buforze wokół inwestycji km2 0,2
Kolizje z przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 szt. 0,25
Wielkość emisji unikniętej t CO2/rok 0,35
Długość odcinków o zmienionych parametrach hydromorfologicznych km 0,2
Transportowe 0,2 Długość drogi wodnej km 0,5
Liczba stopni wodnych szt. 0,5
Ekonomiczne 0,2 Koszty inwestycji mln PLN 0,4
Wysokość kosztów utrzymania PLN/rok 0,6
Społeczne 0,1 Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję km2 0,2
Stopień zagospodarowania terenu zajętego pod inwestycję % 0,4
Potencjał terenu w bezpośrednim obszarze odziaływania punkty 0,4
Funkcjonalne 0,2 Moc elektrowni wodnych MW 0,35
Pojemność powodziowa m3 0,65

Tabela 12 Kryteria i wagi

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały wybrane 3 warianty, które uzyskały najlepszą ocenę: Wariant 13, Wariant 14 oraz Wariant 18.

Warianty te zostały skierowane do dalszych analiz.

Rycina 86: Trasa drogi wodnej Wariant 13.


Rycina 87: Trasa drogi wodnej Wariant 14.


Rycina 88: Trasa drogi wodnej Wariant 18.